Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie
 
  Sierpień 04 2020 04:18  
 
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 60,443
Najnowszy użytkownik: awoxi
Nawigacja
Strona główna
Dane teleadresowe
Historia szkoły
Dla rodziców
ŚWIETLICA/STOŁÓWKA
Sport w Trójce
Wirtualna biblioteka
Psycholog
Wirtualna świetlica
Samorząd Uczniowski
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Organizacja pracy szkoły
  Organizacja pracy szkoły do dnia 7 czerwca:
  Od 25 maja
  1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III, których rodzice zadeklarowali chęć udziału w tych zajęciach (prowadzą: wychowawcy świetlicy i od 1 czerwca również nauczyciel bibliotekarz i psycholog szkolny),
  2. Konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klas ósmych w zależności od potrzeb (nauczyciele uczący; konsultacje możliwe po wcześniejszym indywidualnym umówieniu się z nauczycielem). Przewidywane konsultacje w grupach nie większych niż nauczyciel + 5 uczniów. Konsultacje możliwe w godzinach 08:00 - 08:45 i 13:00 - 15:00
  3. Zdalne nauczanie bez zmian.
  4. Możliwe zajęcia rewalidacyjne dla uprawnionych uczniów.

  Od 1 czerwca
  1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III (kontynuacja),
  2. Konsultacje na terenie szkoły dla uczniów wszystkich klas w zależności od potrzeb (możliwe po wcześniejszym indywidualnym umówieniu się z nauczycielem). Przewidywane konsultacje w grupach nie większych niż nauczyciel + 5 uczniów). Konsultacje możliwe w godzinach 08:00 - 09:00 i 13:00 - 15:00
  3. Zdalne nauczanie bez zmian,
  4. Zajęcia rewalidacyjne (kontynuacja).

  Drodzy Rodzice, Drodzy uczniowie!
  Poniżej wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca od 25 maja 2020r.
  Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19
  w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
  Informacje wstępne:
  1. Od 25 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla klas I – III (w godzinach 8:00 - 16:00) oraz konsultacje dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Od 1 czerwca 2020 r. z konsultacji przedmiotowych z nauczycielami będą mogli korzystać wszyscy uczniowie.
  2. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
  3. Zasady organizacji pracy są ustalone przez Dyrektora, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz przy współpracy z Radą Pedagogiczną.
  Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych, konsultacji oraz korzystania z biblioteki szkolnej
  1. Ustala się następującą liczebność uczniów w poszczególnych salach lekcyjnych, przy uwzględnieniu 4m2 na osobę (uczniów, nauczycieli):
  2. Grupa, do której przydzielony jest uczeń, przebywa wyłącznie w wyznaczonym pomieszczeniu z zachowaniem t.zw. dystansu społecznego tak, by ograniczyć kontakt i przemieszczanie się w obrębie budynku.
  3. Stanowiska uczniowskie są wyznaczane na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Wyposażenie sal lekcyjnych zapewnia możliwość skutecznej dezynfekcji.
  5. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas I – III odbywają się w salach 24 i 25 (w godzinach 8:00 - 16:00).
  6. Grupą uczniów objętych zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi z elementami dydaktycznymi opiekują się stali nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
  7. W przypadku konsultacji przedmiotowych, uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
  8. Na teren szkoły uczniowie nie wnoszą przedmiotów / materiałów niezwiązanych z zajęciami, w których uczestniczą (np. zabawki).
  9. Uczniowie w trakcie zajęć korzystają z własnych podręczników i przyborów, które mogą przechowywać w swoich szafkach uczniowskich. Zakazane jest udostępnianie i wymiana materiałów własnych innym uczniom.
  10. Nauczyciel prowadzący zajęcia/konsultacje jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć/konsultacji.
  11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy zgodnie z potrzebami i zasadami higieny, jednak nie dłużej niż 45’. Uczniowie w trakcie przerw przebywają pod nadzorem nauczyciela.
  12. Podczas pobytu w szkole, uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz dziedzińca, przy zachowaniu zasad t. zw. społecznego dystansu.
  13. Obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia poza teren szkoły.
  14. Uczeń w czasie pobytu na terenie szkoły może korzystać z biblioteki szkolnej.
  15. W pomieszczeniu bibliotecznym może przebywać tylko jeden uczeń obsługiwany przez nauczyciela-bibliotekarza.
  16. Książki zwrócone do biblioteki szkolnej podlegają dwutygodniowej kwarantannie.
  17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 m.
  18. Nauczyciele nadzorują i zwracają uwagę na zachowanie zasad higieny obowiązujących często w czasie pandemii w tym, częste i regularne mycie rąk i ich odkażanie.
  19. Nauczyciel sprawuje nadzór nad zachowaniami uczniów związanymi z przestrzeganiem zaleconych norm (zasłanianie twarzy podczas kichania oraz kasłania oraz unikanie kontaktu dłoni z ustami, nosem i oczami).
  20. Nauczyciela na każdych zajęciach prowadzonych w danym dniu jest zobowiązany do zapoznania / przypomnienia uczniom zasad obowiązujących w szkole w związku z obecną sytuacją epidemiczną.
  Zasady obowiązujące przy przyprowadzaniu i odbieraniu uczniów
  1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
  3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów są zobowiązani do zachowania t.zw. dystansu społecznego wobec pracowników szkoły oraz innych osób przebywających na terenie szkoły (minimum 2 m).
  5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły nie wchodzą do budynku szkolnego i są zobowiązano do przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi przebywania w przestrzeni społecznej.
  6. Rodzic/opiekun prawny w złożonej pisemnie deklaracji wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych.
  7. W przypadku podejrzenia wystąpienia u ucznia choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka niezwłocznie informują dyrektora szkoły o zagrożeniu, celem podjęcia odpowiednich działań.
  8. Rodzic jest zobowiązany do:
  – przekazania wychowawcy klasy/wychowawcy świetlicy/pracownikowi sekretariatu istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka (np. choroby przewlekłe, alergia), celem zapewnienia mu odpowiedniej opieki podczas pobytu w szkole;
  – zaopatrzenia swojego dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły;
  – kontroli zasadności posiadania przedmiotów innych niż związane z zajęciami na terenie szkoły;
  – regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny
  Zasady dotyczące higieny oraz dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
  1. Przy wejściu głównym do szkoły wszyscy wchodzący są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy użyciu dostępnych tam środków dezynfekujących.
  2. Osoby wchodzące na teren obiektu niebędące pracownikami szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek, a ich obecność jest ewidencjonowana.
  3. Osoby odpowiedzialne za dezynfekcje pomieszczeń (pracownicy obsługi szkolnej) muszą ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniach środków do dezynfekcji.
  4. W toaletach, przy pojemnikach z płynem do dezynfekcji są dostępne instrukcje prawidłowego używania tych środków.
  5. Toalety są regularnie dezynfekowane.
  6. Dyrektor monitoruje codziennie prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów ławek i siedzisk oraz innego wyposażenia.
  7. Szkoła zapewnia pracownikom, w razie konieczności, indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
Projekty
AKADEMIA BYSTRZAKA

KLUCZ DO KOMPETENCJI

Dla uczniów
KONKURSY

Pogoda
Copyright © 2010

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

5,448,622 unikalnych wizyt

Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti · Ported for PHP-Fusion v6 by: Fuzed Themes · Converted to PHP-Fusion v7 by B.Galla